Eigen regie als eigenrisicodrager WGA

Twee maal per jaar is er de mogelijkheid om over te stappen naar het eigenrisicodragerschap: per 1 juli en per 1 januari. De aanvraag voor deze overstap moet uiterlijk 3 maanden voor deze data binnen zijn (i.e. 1 april en 1 oktober). Organisaties kunnen voor zowel de Ziektewet als de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) eigenrisicodrager worden. In deze blog wordt besproken wat het eigenrisicodragerschap in houdt, worden beknopt de afwegingen besproken om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de rol die het Eigen Regie Model hierin kan hebben, zowel tijdens als na de 104 weken wachttijd.

Wat is eigenrisicodragerschap?

Een werkgever heeft twee opties als het gaat om het regelen van verantwoordelijkheden voor verzuimende medewerkers waarvoor hij geen loondoorbetalingsplicht (meer) heeft. De werkgever kan dit regelen bij het UWV, waarvoor hij een premie betaalt, of hij kan er voor kiezen om het risico zelf te dragen, het zogeheten eigenrisicodragerschap. Bij het eigenrisicodragerschap kiest een werkgever ervoor om zelf verantwoordelijk te blijven voor werknemers nadat hij geen loondoorbetalingsplicht (meer) heeft. De werkgever neemt een groot deel van de taken van het UWV over, waaronder de betaling van de uitkering en de re-integratie, en kiest om zelf invloed uit te oefenen op re-integratie van (ex-)werknemers. De werkgever hoeft enkel een basispremie af te dragen aan het UWV en betaalt zelf de kosten van verzuim en re-integratie na de loondoorbetalingsperiode. Dit kan hij herverzekeren bij een verzekeraar maar hij kan er ook voor kiezen om deze kosten zelf (direct) te dragen. Een WGA-eigenrisicodrager draagt het risico voor de arbeidsongeschiktheid van zijn (ex-)werknemers die verzuimen tijdens de periode dat de werkgever eigenrisicodrager is en die vervolgens de WGA instromen. Voor deze medewerkers blijft de werkgever 10 jaar verantwoordelijk, na de 104 weken wachttijd.

Voor- en nadelen ERD

Voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt dat de werkgever enkel een basispremie hoeft te betalen aan het UWV. Deze premie wordt betaald als het ware in ruil voor het overdragen van de verantwoordelijkheid naar het UWV. Een ander voordeel is dat de kosten van medewerkers die, voordat de werkgever eigenrisicodrager wordt, al verzuimden of al een uitkering hebben, niet meer betaald hoeven te worden door de werkgever. De ‘staartlasten’ mogen bij het UWV blijven. Daarmee is vooral de eerste periode van het eigenrisicodragerschap financieel aantrekkelijk. Er zijn ook een aantal nadelen verbonden aan het eigenrisicodragerschap. Zo draagt de werkgever zelf de kosten van de WGA-uitkering en de re-integratie en moet er een (dure) garantstelling worden geregeld in het geval van WGA-eigenrisicodragerschap. Een garantstelling is verplicht voor eigenrisicodragers en moet worden ingediend bij de belastingdienst. Dit is een garantie dat de kosten voor uitkering en re-integratie kunnen worden blijven betaald, ook als de werkgever daar zelf niet meer toe in staat is. De garantsteller wordt in dat geval degene die op draait voor de kosten. De werkgever betaalt voor deze garantie. Tevens blijft de werkgever verantwoordelijk voor medewerkers die tijdens de eigenrisicodragerperiode verzuimen of een uitkering hebben gekregen, als hij besluit om terug te gaan naar het UWV. Tot slot wordt in het geval van WGA-eigenrisicodragerschap verwacht dat de werkgever zelf sanctioneert. Hij treedt op als zelfstandig bestuursorgaan en draait dus ook op voor de daarmee samenhangende kosten, tenzij dit is herverzekerd.

ERD en ERM

Een belangrijk aandachtspunt bij de keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden is de mate van grip op het verzuim en de re-integratie. Hier komt het Eigen Regie Model om de hoek kijken. In het Eigen Regie Model heeft de organisatie zelf de regie over de randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen. Zo zijn leidinggevenden gedurende de eerste periode (i.e. 104 weken wachttijd) in de lead en zijn zij verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid. De bedrijfsarts wordt ingezet als adviseur van de leidinggevende en de medewerker en wordt vraaggestuurd ingezet. Tevens sluit de dienstverlening van arbo-professionals maximaal aan op het eigen verzuimbeleid waarbij iedereen idealiter handelt vanuit de gedragsmatige visie. Het voordeel van het Eigen Regie Model is dat de werkgever en werknemer maximale invloed kunnen uitoefenen op het verzuim, omdat de organisatie zelf alle onderdelen van het verzuimproces in huis heeft en bewaakt. Het is wel van belang dat de leidinggevenden en HR voorzien zijn van voldoende kennis en vaardigheden om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven vanuit de visie dat de leidinggevende in de lead is en dat alle stakeholders zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden.

ERD en ERM tijdens en na 104 weken wachttijd

Wanneer we kijken naar de uitvoering van het Eigen Regie Model voorafgaand aan de eigenrisicodragersperiode van de WGA (dus gedurende de 104 weken wachttijd), zien we dat organisaties veelal goed de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun verplichtingen en de regie in de lijn kunnen houden. Wanneer we kijken naar de eigen regie tijdens de WGA, zien we een heel ander beeld. Weliswaar neemt de kans op instroom af maar organisaties besteden veelal hun verantwoordelijkheden voor de re-integratie uit aan een externe partij (meestal een verzekeraar). Dit omdat de re-integratie van medewerkers die in de WGA belanden over het algemeen lastig wordt gevonden en de medewerkers in de WGA vaak de binding met de organisatie verliezen als zij niet werken. In dit soort gevallen kan je eigenlijk niet meer spreken van eigen regie, de regie wordt immers bij de verzekeraar en/of externe schadelastbeheerser belegd. In dit geval blijft schadelastbeheersing vaak beperkt tot het minder dan 35% arbeidsongeschikt te maken of het doorschuiven naar de IVA.  En dat blijkt ook uit de cijfers die voortkomen uit de kamerbrief over het onderzoek naar de instroom in de WIA door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2020. Van de WGA-ers (35-80% arbeidsongeschikt) met restverdiencapaciteit werkt minder dan de helft (48%), waarvan slechts 1 procent zijn vastgestelde verdiencapaciteit benut. Medewerkers daadwerkelijk weer aan het werk zien te krijgen, lijkt niet goed te lukken. Om ERD en ERM succesvol te combineren, en aandacht te hebben voor zowel re-integratie als schadelastbeheersing, tijdens en na de 104 weken wachttijd, zijn bepaalde randvoorwaarden nodig namelijk:    

  • Hanteer een eenduidige gedragsmatige visie in de loondoorbetalingsperiode maar ook daarna in de ERD periode.
  • Zorg dat u de juiste expertise in huis haalt om effectief invulling te geven aan de eigen regie zoals een gedragsmatig geschoolde verzuimspecialist, CROV’er, RCCM’er of iemand met BASZ of RSBA certificaat dan wel een arbeidsdeskundige. Het is wel van belang dat deze professionals ook weten hoe eigen regie in de praktijk effectief uitgevoerd dient te worden. Daarnaast is in de ERD periode de inzet van een bedrijfsarts met dubbelregistratie of goede verzekeringsgeneeskundige kennis verstandig.
  • Versterk het vertrouwen in eigen kunnen bij de medewerker en help perspectief op werk te creëren.
  • Zorg voor een goede schadelastbeheersingsapplicatie waardoor u op ieder gewenst moment zicht hebt op uw aan het ERD-schap verbonden lasten en geldstromen.

Het Eigen Regie Model kan dus zorgen voor meer focus en grip op het verzuimproces, ook na de 104 weken als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is. Echter moet er wel aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan om hier effectief invulling aan te geven. Het voeren van eigen regie zorgt niet alleen voor hogere arbeidsparticipatie onder medewerkers, en heeft daarmee maatschappelijk belang, maar het zorgt ook voor meer grip op re-integratie en daarmee schadelastbeperking. De werkgever blijft immers eindverantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker.

Wilt u meer informatie over (de implementatie van) de gedragsmatige visie en/of het Eigen Regie Model en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email