Falke & Verbaan bestaat 30 jaar

Onze organisatie bestaat in 2022 dertig jaar. Dertig spannende jaren, op een gebied dat voortdurend in beweging is en waarin wij steeds in de voorhoede staan van allerlei veranderingen op het terrein van HR, inzetbaarheid en sociale zekerheid.

Op het moment van het ontstaan Falke & Verbaan als baanbrekend adviesbureau op het gebied van gedrag en inzetbaarheid in 1992, vond een aardverschuiving plaats op het gebied van sociale zekerheid. Door ingrepen in dit stelsel, werd de werkgever betrokken én financieel verantwoordelijk voor het alsmaar stijgende verzuim in Nederland. In dezelfde periode werden ook de arbodiensten opgericht: verantwoordelijk om de uitvoering van de verzuimbegeleiding, preventie (de vormgeving van de Europese kaderrichtlijn hiervoor) en om het terugdringen van risico’s op het gebied van arbeid en gezondheid, in goede banen te leiden.

Om orde te scheppen in de chaos van informatiestromen en verantwoordelijkheden, werd in 2001 de Wet verbetering poortwachter geïntroduceerd. Voor wie de ontwikkelingen in dit verband niet heeft gevolgd; deze wet heeft een belangrijke, structurerende invloed op de ondersteuning van de wet op de loondoorbetaling bij verzuim en benadrukt de verantwoordelijkheden van de werkgever in de verzuimbegeleiding. De invloed van de Wet verbetering poortwachter op het terugdringen van verzuim was echter (veel) minder groot: Er was meer nodig om grip te krijgen op de ontwikkeling van verzuim  dan een “objectiveerbaar “ toetsingskader op basis van het belasting en belastbaarheidsmodel waarop de sociale zekerheid is gebaseerd.

Om organisaties van handvatten te voorzien heeft Falke & Verbaan in 2003 het Eigen Regie Model ontwikkeld met de gedragsmatige visie op verzuim als uitgangspunt. Het demedicaliseren van verzuim en het voeren van het goede gesprek met medewerkers, is de sleutel om grip te krijgen op de ontwikkeling van verzuim en de inzet van arbodienstverlening. Voor bedrijfsartsen betekende dit een wijziging van hun rol in het verzuim; van een grotendeels bepalende- naar een adviserende en coachende rol in het proces. Een belangrijke ontwikkeling, ook in het licht van het huidige tekort aan bedrijfsartsen.

Overigens is de politieke keuze bij de privatisering van de sociale zekerheid om zoveel mogelijk activiteiten, (die tot die tijd wettelijk van elkaar waren gescheiden), grotendeels op één plek te beleggen nog steeds uniek binnen Europa. Deze activiteiten (preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie) zijn in Nederland bij arbodiensten belegd. De positieve resultaten op het gebied van preventie en re-integratie vallen echter tegen. Dat valt ook terug te lezen in de nota Arbovisie 2040 die de SER (en waarschijnlijk ook het nieuwe kabinet), als uitgangspunt voor het nieuwe beleid ziet.

In lijn hiermee zijn ook binnen onze eigen organisatie verschuivingen zichtbaar. Hebben wij ons lange tijd vooral gericht op de regierol van de leidinggevende, en later ook op ‘het meenemen van medewerkers’; richten wij ons de laatste jaren in toenemende mate op de eigen verantwoordelijkheid en ‘zelfregie’ van de medewerker. Hierdoor krijgen zij in beleid op het gebied van inzetbaarheid, steeds meer een actieve rol toebedeeld. De coronacrisis en het (mede daardoor) snel in omvang toenemende inzetbaarheidsvraagstuk, geldt ook binnen Falke & Verbaan als ‘aanjager’ van deze (verdere) ontwikkeling. Om te beginnen biedt onze organisatie een traject aan voor medewerkers die vastgelopen zijn in hun werksituatie om hen perspectief te bieden op (meer of weer) werken. Binnenkort richten we ons ook op medewerkers die dreigen vast te lopen in hun baan/functie en hen te empoweren bij het inzetbaar zijn en blijven op een plek die bij hen past.

Zo verschuift bij Falke & Verbaan de laatste jaren de focus van eigen regie naar zelfregie en draagt onze, steeds vernieuwende aanpak, bij aan het verder versterken van de relatie leidinggevenden en medewerker. De komende tijd zullen wij, zoals u dat van ons gewend bent, onze dienstverlening richting re-integratie en preventie, onafhankelijk en tegelijkertijd zoveel mogelijk in samenwerking met arbodienstverleners, verder gaan ontwikkelen.  

Reijer Pille, januari 2022

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email