Eigen regie model springlevend maar niet voor iedereen.


Onlangs kwamen we een publicatie tegen van HR-Navigator, voorheen bekend onder de naam Arbokiezer. Deze organisatie adviseert klanten bij de selectie van arbodiensten. De klanten kunnen kiezen uit een geselecteerde groep arbodiensten.  Deze selectie van dienstverleners werkt veelal niet volgens de uitgangspunten van het eigen regie model en zij betalen HR-navigator om door middel van een vragenlijst door geïnteresseerden te kunnen worden geselecteerd. Veel arbodiensten doen overigens geen zaken met HR-Navigator, maar dat is bij het invullen van de vragenlijst voor klanten niet duidelijk. Wat de publicatie van HR-navigator over het eigen regie model betreft: regelmatig verschijnen er publicaties van hun hand.  Soms spraakmakend, soms ook niet, maar één ding hebben de publicaties met elkaar gemeen: ze zijn zelden of nooit gebaseerd op betrouwbaar onderzoek en kunnen dus kort worden samengevat als ‘nepnieuws’. Op nepnieuws reageren wij meestal niet. Nu men met een publicatie komt over het eigen regie model, maken we een uitzondering. Gezien het feit dat Falke & Verbaan al 30 jaar succesvol organisaties ondersteunt die volgens het eigen regie model willen werken (met leidinggevenden die wel het goede gesprek met hun medewerkers willen voeren), vinden we het gepast om nu toch met een korte reactie te komen. Puntsgewijs daarom het volgende:

  1. Het eigen regie model is in zijn oorspronkelijke vorm nog springlevend. Het aantal klanten met name grote ondernemingen en instellingen dat ons hierbij om ondersteuning vraagt neemt nog steeds toe.
  2. Er zijn veel bedrijven die de term eigen regie hanteren maar niet aan de randvoorwaarden voldoen om met dit model te kunnen werken.  Zij zijn vaak beter geholpen met modellen die ook wel samengevat worden onder de noemer van het zogenaamde ontzorgmodel.
  3. Ook omdat de term eigen regie model door bedrijven vaak ook te pas en te onpas wordt gebruikt in relatie tot arbodienstverlening, is onderzoek op een dergelijke schaal als HR-Navigator beweert te hebben gedaan bij voorbaat statistisch onbetrouwbaar. Er is sowieso geen direct verband te leggen tussen verzuimcijfers en vormen van dienstverlening op een dergelijke veronderstelde schaal. Bovendien zou je dan andere beïnvloedende factoren als covid en vergrijzing moeten elimineren. Ook ondoenlijk.
  4. Het is veel verstandiger te kijken naar best practices/ testimonials van klanten (www.falkeverbaan.nl/ons-werk).
  5. Eigen regie of andere arbodienstverleningsmodellen zijn niet zaligmakend en niet voor alle bedrijven en omstandigheden geschikt.
  6. Het eigen-regiemodel is bedoeld als een manier van werken die recht doet aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap, maar wel onderworpen is aan randvoorwaarden waaraan niet iedere organisatie kan voldoen. Sommige werkgevers zijn uiteraard prima geholpen met het ontzorgmodel.  Steeds meer bedrijven hechten terecht belang aan meer zelfregie voor de medewerker en werken daar ook naar toe.
  7. Verzuim is inderdaad een gedragsmatig fenomeen waarop keuzeprocessen van invloed zijn. Keuzeprocessen zijn beïnvloedbaar en de klacht of de ziekte staat niet ter discussie. Selectieve en tijdige inzet van kundige bedrijfsartsen als adviseur is daarbij onontbeerlijk.

Maar afgezien van de commerciële belangen van partijen wordt één ding vergeten en dat zijn de medewerkers die helemaal geen behoefte hebben aan casemanagers (naast hun eigen leidinggevenden); twee kapiteins op één schip dat werkt niet weten we allemaal. Maar een gedragsmatig geschoolde verzuimcoach ter ondersteuning van de leidinggevende is vaak heel effectief. Als je de drie argumenten van HR-navigator in aanmerking neemt wordt het de hoogste tijd dat medewerkers samen met hun leidinggevenden zelf de regie over hun inzetbaarheid oppakken. En als er dan toch specialisten moeten worden ingezet dan in de eerste plaats een goede bedrijfsarts die onder toezicht van het tuchtrecht staat en die daarbij eventueel ondersteund wordt door kundige officieel erkende casemanagers in taakdelegatie of andere daarvoor gekwalificeerde gedelegeerden.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email