Integrale aanpak

Onze aanpak; een ‘integraal verzuimtraject’, is een combinatie van onderzoek en advisering, koersbepaling, (online) leren en ontwikkelen van management en medewerkers en borgingsactiviteiten.

Gedragsmatige visie

Verzuim lijkt zo’n simpel begrip: iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn. De keuze om al dan niet te verzuimen wordt in een belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Een belangrijke component van deze sociale omgeving is werk; factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen dan ook een belangrijke rol bij verzuim. Falke & Verbaan beschouwt verzuim dan ook als een uitkomst van keuzes die door de werkgever en medewerker worden gemaakt. Verzuim zien wij om die reden als een vorm van beïnvloedbaar gedrag; gedrag van de medewerker en gedrag van de organisatie. Uit onze jarenlange ervaring en expertise blijkt dat een integrale benadering, waarbij alle betrokken partijen worden meegenomen in de cultuurverandering, altijd tot de beste resultaten leidt.

Integrale aanpak

Onze aanpak; een ‘integraal verzuimtraject’, is een combinatie van onderzoek en advisering, koersbepaling, (online) leren en ontwikkelen van management en medewerkers en borgingsactiviteiten. Ten behoeve van een zo groot mogelijk draagvlak worden alle belangrijke partijen die een rol hebben ten aanzien van inzetbaarheid binnen uw organisatie (medewerker, leidinggevende, bedrijfsarts, management, bestuur, HR en OR), betrokken.  In al onze activiteiten zijn wij erop gericht dat uw organisatie zo snel mogelijk volledig zelfstandig in staat zal zijn om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.

Wilt u weten wat voor uw organisatie een haalbaar verzuimpercentage is? Klik hier om de Verbaannorm in te vullen.

Succesfactoren

  • Een duidelijke en breed gedragen visie op verzuim
  • Realistische verzuimdoelstellingen (verzuimpercentage- en frequentie)
  • Effectieve stuurinformatie (cijfers)
  • Strakke dagelijkse aansturing vanuit de lijn (te beginnen bij het hoogste management)
  • Goede afstemming/samenwerking met de bedrijfsarts passend bij de gewenste visie
  • Een beleid dat aansluit bij de gekozen verzuimvisie
  • Toerusting van het leidinggevende kader (visie en vaardigheden)
  • Meerjarige onderhoudsplanning: jaarlijkse cijferanalyse, follow-up training voor leidinggevenden, basistraining voor nieuwe leidinggevenden, zo nodig herconsensusvorming
  • Communicatie naar medewerkers (mondeling en schriftelijk), niet alleen in de start fase maar ook daarna, verzuim en duurzame inzetbaarheid staan permanent op de agenda
  • Projectstructuur (met stuurgroep) gedurende de start fase

Neem contact met ons op!

We denken graag met u mee, laat in het formulier uw gegevens achter en we nemen contact met u op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennis en inspiratie

Kennis is er om te delen. Onze experts inspireren u graag en geven u handvatten over verzuim, gedrag, eigen regie en nog veel meer.